tema

Genom att arbeta tematiskt ger vi barnen möjlighet att lära och utveckla sitt eget sätt genom att belysa ämnen på olika sätt. Det är viktigt att vara klar med att alla barn kan lära antingen om man använder sig av visuell, auditiv eller kinetisk inlärning. Det vi får med i våra teman är bl.a. matematik, motorik, skapande, naturvetenskap, kemi och teknik.

”Med temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama”